Uzonyi Nóra_Egyéni Vállalkozó

Adószám: 66317245-1-41, Nyilvántartási szám: 33022323, Hatályos: 2019. szeptember 7. napjától visszavonásig.

Általános Szerződési Feltételek

 A jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik Uzonyi Nóra e.v, a továbbiakban mint Vállalkozó – és a Vállalkozó szolgáltatásait igénybe vevő megrendelő – a továbbiakban Megrendelő között létrejött vállalkozási szerződésnek.

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól kizárólag a felek írásos megállapodása alapján lehet eltérni.

I. A szerződés tárgya

1. Vállalkozó fő tevékenységeként szövegírással, valamint a vállalkozás profiljába illeszkedő sportszolgáltatással és workshopok tartásával foglalkozik.

2. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel egyeztetett munkát a – szövegírás esetében – szerződés, valamint a megrendelés szerint megszervezi és lebonyolítja, illetve a megrendelésben vállalt szolgáltatást az abban kikötött feltételekkel és minőségben nyújtja.

II. Ajánlati kötöttség és a szerződés létrejötte

1. Szövegírás esetében a felek közötti minden jognyilatkozat (ajánlattétel, megrendelés és visszaigazolás, továbbá szerződéskötés és mindezek módosítása) csak írásban érvényes. Egyéb szolgáltatások – edzés, workshop – esetében a megegyezés telefonon, valamint email formájában is történhet.

2. Amennyiben a felek a megrendeléskor foglaló vagy előleg fizetésében állapodtak meg, a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Megrendelő a vállalkozói díjnak a megrendelőlapon feltüntetett mértékét – foglalóként vagy előlegként – az ott feltüntetett időpontig megfizesse. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Vállalkozó mentesül a szerződésben vállalt összes kötelezettsége teljesítése alól, ugyanakkor jogosulttá válik a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban felmerült és igazolt költségeinek megtérítésére.

 Amennyiben a szerződés a hatálybalépést követően szűnik meg, a felek a foglalóra vagy előlegre vonatkozó rendelkezések (Ptk. 243. § – 245. §) szerint járnak el.

 III. Megrendelő kötelezettségei, a Vállalkozó felelőssége

1. Megrendelő köteles a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges iránymutatásokat és információkat határidőben közölni, továbbá a munkavégzés megkezdéséhez szükséges instrukciókat és határidőket  időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3. Rendezvény, workshop szervezésekor a Vállalkozót nem terheli felelősség a Megrendelő saját hibájából történt balesetért, sérülésért, kivéve, ha ezt a Vállalkozó bizonyíthatóan szándékos magatartással idézi elő.

IV. A vállalkozói díj

 1. Szövegírás esetében Vállalkozó az általa nyújtott szolgáltatásért a szerződésben feltüntetett karakter alapúelszámolás alapján kalkulált díjra jogosult. A vállalkozói díj teljes – illetve foglaló kikötése esetén a fennmaradó – összege a teljesítést követően, a Vállalkozó erről szóló számlájának kézhezvételét követő 8 napon belül esedékes.

Sportszolgálttás esetében Vállakozót a weboldalon feltüntetett óradíj illeti meg. A feltüntetett óradíj az aktuális sportszolgáltatás után közvetlenül fizetendő.

2. A vállalkozói díj megfizetése történhet a Vállalkozó székhelyén működő pénztárban készpénzbefizetéssel, vagy banki utalás formájában Vállalkozó OTP Bank-nál, 11702074-21224348-as bankszámlaszámon vezetett bankszámlaszámára. Banki utalás esetén a vállalkozói díj megfizetésének napja az a nap, amikor a teljes összeg Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül.

3. A vállalkozói díjjal szemben Megrendelőt semmilyen beszámítási vagy visszatartási jog nem illet meg.

4. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat jár, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A jogos követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő mindenfajta költséget Vállalkozó jogosult ebben az esetben Megrendelőre továbbhárítani.

V. A szerződés megszűnése, lehetetlenülés

 1. A szerződés a benne foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, illetve közös megegyezéssel szűnik meg. Felek a felmondás, illetve elállás jogát kifejezetten kizárják.

2. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a vétlen fél jogosult a szerződéstől elállni. Az elállási nyilatkozat kizárólag írásban, az ok megjelölésével érvényes. Amennyiben a Megrendelő elállása jogszerűtlen, Vállalkozó a teljes vállalkozói díjra jogosult.

3. Szövegírói szolgáltatás esetében, amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok miatt lehetetlenül vagy a szerződés a Megrendelő érdekkörébe tartozó ok miatt szűnik meg, ez a Vállalkozó teljes összegű, a várt szöveg tervezett hossza alapján kalkulált vállalkozói díj igényét nem befolyásolja.

VI. A szerződés hatálya és tartama

1. A szerződés a megrendelés mindkét fél általi elfogadásával, illetve – foglaló kikötése esetén – a foglaló teljes összegének határidőben történő megfizetése napjától hatályos. A szerződés megszűnik, ha szerződésben vállalt kötelezettségeiket Szerződő Felek egymással szemben maradéktalanul teljesítették.

VII. A szerződés módosítása

1. A vállalkozási szerződés a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó teljes megállapodást hiánytalanul tartalmazza. A felek között korábban kötött szóbeli és írásbeli megállapodások a vállalkozási szerződés aláírásával hatályukat vesztik.

2. A megrendelés, illetve a szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, felek egyetértésével érvényes. Egyetértésnek minősül a módosítási igény másik fél általi írásbeli visszaigazolása is.

VII. Vis maior

1. Ha a szerződés – annak teljesítése előtt – egyik szerződő félnek sem felróható ok (haláleset, természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, hatósági korlátozások, egyéb elháríthatatlan külső ok) miatt szűnik meg, felek az addig teljesített szolgáltatásaikat, illetve igazolt költségeiket elszámolják egymással.

VIII. Írásbeliség

 1. A szerződéssel kapcsolatosan bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes. A felek írásbelinek tekintik az e-mail és telefax útján tett nyilatkozatokat is.

IX. Titoktartás

1. Felek a vállalkozási szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, a másik fél gazdálkodására, működésére vonatkozó üzleti titkoknak minősülő információt harmadik személyek irányában megőrzik. Az üzleti titok megsértéséből eredő kárért felek teljes polgári jogi felelősséggel tartoznak.

X. Vegyes rendelkezések

 1. Felek a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyeken és megadott elérhetőségeken keresztül biztosítják a folyamatos kapcsolatot.

2. Feleket a vállalkozási szerződés teljesítése során egymással szemben fokozott tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli.

3. Felek jogvita esetére kikötik – hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest, 2019.09.01

Uzonyi Nóra – egyéni vállalkozó

Megosztás
Share on Facebook
Facebook